torsdag 5 april 2012

Alliansens integrationspolitik - kraftfulla slag i luften 1

                                        
Integrationsminister Erik Ullenhag

Arbetsmarknadsdepartementet, arbetslöshetsminister Hillevi Engström
Näringsdepartementet, näringsminister Annie Lööf f k
Statsrådsberedningen, statsminister Fredrik Reinfeldt f k
Finansdepartementet, finansminister Anders Borg f k
Sverigesriksdag, Mikaela Valtersson Miljöpartiet f k

Alliansens integrationspolitik - kraftfulla slag i luften 1

Alla integrationsåtgärder slutar i fiasko

I Alliansens regeringsförklaring 2010 står: ”Integrationen bygger på arbete och möjlighet till egen försörjning. Därför är regeringens arbetslinje också integrationspolitik.”
Redan den 30 april 2005 presenterade Fredrik Reinfeldt på DN Debatt moderaternas fempunktprogram för att få invandrarna i arbete: ”Vi har ett nytt program som ger invandrare jobb.  Vi vill bl. a införa en kraftig skatterabatt för de företag som anställer nyanlända invandrare. Vi föreslår även slopad arbetsgivaravgift om företagen rekryterar dem som beviljats uppehållstillstånd av asylskäl.” Sedan hr Reinfeldt presenterat sina skattesubventionerade åtgärder konstaterade han att ”Invandrare behöver inte särbehandling.” Men vad är då alla dessa åtgärder om inte just ”särbehandling”?
Inga skattesubventionerade åtgärder för att få importerade analfabeter och lågutbildade i arbete har hittills lyckats, trots att listan kan göras mycket lång: instegsjobb, nystartjobb, bonusar i SFI-undervisningen, sfi-peng, förstärkta resurser till skolor i invandrartäta områden, etableringsplaner, etableringsstöd, jobb-coacher/lotsar/mäklare, ekonomiska frizoner, aktivitetsbonusar. kraftiga subventioner till arbetsgivare som anställer invandrare bl. a  sänkta arbetsgivaravgifter/praktikplatser - det s k ”lyftet”, jobbtorg Stockholm, anonyma/avidentifierade/jobbansökningar, lön och bibehållet försörjningsstöd,  solidaritetsbanker, sänkt krogmoms,  Rut/Rot,  hårdare lagstiftning mot diskriminering, s k positiv särbehandling, [1][1] etc.  Bl. a skulle fler få arbete när Arbetsförmedlingen 2010 tog över ansvaret för de nyanlända – ”så ska nyanlända snabbt få arbete” hette det.
Inte ens under 80-talets högkonjunktur lyckades de utomeuropeiska invandrarna göra sig gällande på arbetsmarknaden.  25 procent av invandrarna i åldern 18–45 år – d.v.s. i motsats till Alliansens 75-åringar i en synnerligen arbetsför ålder - har inte fått sitt första jobb efter nio år i Sverige. [2][2]
Enligt en SCB-studie avseende 2008 var 76 procent av alla nybyggare som kommit till Sverige under perioden 2003-2008 arbetslösa. Enligt en studie vid Linköpings universitet hade endast 20 procent av somalierna arbete. Den öppna arbetslösheten bland nybyggare från Afrika var 27,5 procent andra halvåret 2010 mot 5, 1 procent bland inrikes födda.  [3][3]
Den 4 december 2006 skrev SvD Näringsliv att ”AMS årligen lade 4,5 miljarder kr på integration av utrikes födda på arbetsmarknaden.[4][4] Men ingen uppföljning hade 2006 gjorts av vilka effekter satsningarna fått.   Även om invandrings- och integrationspolitiken går på löpande räkning har tidigare utvärderingar visat att samtliga integrationsprojekt totalt misslyckats.
Alliansen har uppenbarligen inget lärt av tidigare regeringars misslyckanden. Redan i Storstadsutredningen SOU 1989:11 Invandrare i storstad konstaterades att ”det är svårt att finna något utsatt område som är inne i en positiv utvecklingsspiral.”  Hur många s.k. ”eftersatta” områden är idag – trots alla satsade skattemiljarder - inne i ”en positiv utvecklingsspiral”? 


[1][1]  om Nisse och Mohammed söker samma jobb ska Mohammed ha jobbet” predikade en av Er föregångare på posten som integrationsminister  Mona Sahlin
[2][2] Per Gudmundson, SvD 29 augusti 2010
[3][3] Källa: Hans Bergström  DN 15 december 2010
[4][4] Förutom 1,4 miljarder kr till den ordinarie verksamheten för utrikes födda tillkom 326 miljoner  kr specialdestinerade till utrikes födda, projektmedel från EU:s socialfond i Sverige på 144 miljoner kr .

En liten rekapitulation av tidigare misslyckade miljardsatsningarna på integrationen återfinns i Bilaga 1.

Bilaga 1
Några misslyckade integrationsprojekt
* Blommanprojektet (1995)  blev enligt utvärderingen ett misslyckande .i förhållande till målsättningen och en prislapp på 325 mkr! Målsättningen var att motverka segregeringen i åtta invandrartäta storstadskommuner, stärka kompetensen hos invandrare och öka deras arbetskraftsdeltagande Det skulle ”bryta segregationen och vända utvecklingen i rätt riktning.”
* Ytterstadssatsningens (1995)  syfte var att för 500 mkr främja den lokala demokratin och förbättra boendemiljön i 13 av Stockholms ”utsatta” områden. Projektet misslyckades. I april 2000 meddelades att ”en av landets största satsningar på demokrati och mot segregation, Stockholms stads egen ytterstadssatsning, har gått i stå.”  
* Storstadskommitténs (1995) syfte var att förbättra boendet i Stockholm, Göteborg och Malmö.” Stockholm ska bli den första stad i världen som bryter utvecklingen mot ökad social och etnisk segregation” hette det. Projektet misslyckades. I Storstadskommitténs slutbetänkande Tre städer SOU 1998:25 konstateras att mångmiljardbelopp gått åt till allehanda försök att bryta boendesegregationen och minska arbetslösheten i de s.k. ”utsatta” områdena. De storslagna satsningarna hade varken påverkat segregationens orsaker eller följder. Slutbetänkandets författare skrev ”Detta är upprörande Först satsar stat och kommun miljardbelopp på tusentals enskilda projekt, sedan visar man ett högst mediokert intresse för resultaten. ” 
* Storstadsdelegationen - d.v.s. en ny statlig utredning - blev resultatet av Storstadskommitténs utredningar och betänkanden.  Regeringen avsatte två Mdr av skattemedel för att 1999-2002 utveckla samma sju kommuner som Storstadskommittén redan inriktats på! Men inte heller detta miljardprojekt har gett önskat resultat. 2002 erkände Integrationsverkets GD Andreas Carlgren att delegationen misslyckats: ”även om enskilda invandrare integrerats hade boendemiljöerna inte förbättrats.”  I och med att invandrarna fått arbete hade de nämligen flyttat till områden med högre status och de ”utsatta” områdena har förblivit ”utsatta.”
1990 var tre områden s.k. ”eftersatta” områden. 2000 var de 137 och 2006 157 varav 12 förorter till Stockholm. Kännetecken för dessa problemområden är: många invandrare, hög arbetslöshet, hög kriminalitet, dåliga skolresultat och lågt valdeltagande.
Mot denna bakgrund av den förra regeringens gigantiska misslyckanden skall det onekligen bli intressant att se utvärderingarna av Alliansens ”satsningar på en förbättrad integration.”

Etableringsreformen – ett fiasko
Den 11 september 2009 skrev dåvarande integrationsminister Nyamko Sabuni jublande på DN Debatt att ”vi satsar 920 miljoner på nyanlända flyktingar.” Den 12 september förtydligade DN att ”de 920 miljonerna är utöver de tre miljarder som introduktionen kostar.” 
Det behövs en genomgripande reform för att integrera nyanlända flyktingar och andra skyddsbehövande med uppehållstillstånd.” För vilken gång i ordningen frågar man sig?


Nu ska staten ta över huvudansvaret för nyanlända flyktingar etablering och särskilda lotsar ska mot ersättning skaffa dem jobb. /…/  Genom detta paradigmskifte  lägger vi grunden till en ny integrationspolitik” skrev Sabuni. Återigen: för vilken gång i ordningen?
2010 var det dags igen. Den 17 november skrev Ni på DN Debatt att ”vi genomför nu den största förändringen av svensk integrationspolitik.”
Ni avslutade Er artikel med den vanliga floskeln ” som liberal välkomnar jag invandring, oavsett om man kommer som flykting eller om man söker sig till Sverige för att arbeta eller studera.  Men vi måste bli bättre på att ge alla nyanlända som kommer till Sverige möjlighet att bidra till vår gemensamma framtid. Etableringsreformen är ett första viktigt steg i den riktningen.”
Finansminister Anders Borg sade i SvD den 18 mars 2012 att han ”vill pröva möjligheten att etableringsersättningen kanske även ska gälla anhöriginvandrare.”
Jenny von Bahr, utredare och analytiker på WSP Analys & Strategi är kritisk mot etableringsreformen: ”effekten av åtgärderna blir marginell.” [1][5] Reformen har kostat skattebetalarna 920 miljoner kr extra.
Etableringsstödet är ingenting annat än en ny möjlighet för nybyggarna att sko sig på skattebetalarnas bekostnad.[1][5] DN 5 juni 2011
More of the same
I samband med moderaternas s.k. ”Sverigemöte” konstaterade finansministern att ”vi har alldeles för hög ungdomsarbetslöshet och för hög arbetslöshet bland utrikes födda och det beror på att skatterna på arbete och anställda är för höga. Vi har försökt komma åt det med rut- och rot-avdrag, sänkt restaurangmomsen och halverat arbetsgivaravgifterna för unga upp till 26 år. Men vi måste få ner trösklarna ännu mer.”

Den enda lösningen på ”alliansregeringens största utmaning – att få fler ungdomar och invandrare i arbete” är givetvis att stoppa massinvandringen – bl. a av illiterata mer eller mindre kriminella ensamkommande s.k. ”flyktingbarn” - från Afghanistan, Somalia, Eritrea m fl. u-länder. Att ”försöka komma åt det” med ännu fler kostsamma skattefinansierade åtgärder visar på ett oerhört förakt för och svek mot de svenska skattebetalarna.
Vilken förklaring har Ni till att Ni i första hand välkomnar ett bidragsberoende och oanställbart trasproletariat från tredje världen? 

Under perioden 1970 – 1993 ökade den afrikanska befolkningen i Sverige 45 gånger, den sydamerikanska 65 gånger och den asiatiska 90 gånger. Också invandringen från de f d socialistiska staterna med stora etniska, ekonomiska och politiska problem har ökat lavinartat fr. om 90-talet. Den rumänska invandringen ökade med drygt 700 procent mellan 1980 och 1990.
De ekonomiska skillnaderna mellan Sverige och tredje världen eller öststaterna är så pass stora att de kan motivera utvandringen även om möjligheten till arbetsmarknads-integration är mycket osäker. Det räcker i regel att få tillgång till välfärdsstatens olika transfereringssystem och offentligt finansierade institutioner för att rent ekonomiskt mer än motivera migrationen.”
Ett citat ur SD:s partiprogram? Nej, hr Ullenhag, detta skrev Mauricio Rojas i sin bok I ensamhetens labyrint, 1993, sid 64-65.”
Enbart under ett par år har 390 706 nybyggare från främst Somalia, Eritrea, Afghanistan och Iran kommit till det kravlösa bidragslandet Sverige.
Migrationsverket begär 50 miljoner extra för 2012 p.g.a. att antalet återföreningar av somaliska familjer väntas öka markant. Tusentals familjemedlemmar väntar på att resa till sina anhöriga i Sverige. Verket räknar med en ökning med 18 500 i år och 12 000 nästa år.
Totalt beräknas antalet förstagångsansökningar från anhöriga bli 59 550 i år och 53 000 nästa år.
Mildare id-krav leder till att fler asylsökande tar sig till Sverige, eftersom de vet att det är möjligt för den övriga familjen att komma efter.
En av de ”myter” om massinvandringen som SD, ND och andra invandringskritiker - benämnda ”rasister, främlingsfientliga, högerextrema, islamofober, nynazister…” - påstås sprida?  Nej, hr Ullenhag, denna ”myt” rapporterade häromdagen Ralph Hermansson i Riksdag & departement .
En sammanfattning av Alliansens och Miljöpartiets integrationspolitik: för att säkra välfärden behöver vi ännu fler analfabeter.

Beträffande de ”mildare id-kraven” saknar sedan länge i snitt över 90 procent av de asylsökande id-handlingarna. Tabell 1

Tabell 1 Asylsökande som saknar id-handlingar  2005-2009
2005
91,4 %
2006
90,3%
2007
93,3%
2008
95,6%
2009
95 %
ISM

*1 kommentar: 1. Alan Watt -globalization ->pushing immigration to Destroy culture

  http://www.cuttingthroughthematrix.us/CTTM2012/Alan_Watt_CTTM_LIVEonRBN_1129_Old_Books_by_Elitists_Prolific__Said_Minds_to_be_Ruled_by_Scientific_July162012.mp3

  Alan Watt -they hate Christianity
  http://www.cuttingthroughthematrix.net/CTTM2012/Alan_Watt_CTTM_LIVEonRBN_1127_The_Weirding_of_Wording_July122012.mp3

  Yuri Bezmenov; ex-KGB Defector - "Deception Was My Job"
  http://www.youtube.com/watch?v=_doqvkC-jYk

  EU the new Soviet Union
  http://cuttingthroughthematrix.com/CTTM2012/Alan_Watt_CTTM_LIVEonRBN_1175_Bursting_Bubble_Brings_on_Trouble_Sept192012.mp3

  http://www.epp.eu/
  http://en.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Manuel_Barroso

  http://en.wikipedia.org/wiki/Edmund_A._Walsh_School_of_Foreign_Service

  THE FINAL WARNING (Prophecy)
  (Featuring professor walter veith)
  http://www.youtube.com/watch?v=9YPUldouCzY

  SvaraRadera